Disclaimer

  Disclaimer HTA Software

  De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite: www.htasoftware.eu en www.hta.nl van HTA Software te Zoetermeer, Nederland (hierna “de internetsite”). Gebruik van de internetsite betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

  Gebruik van de internetsite

  Alle gegevens en informatie op de internetsite worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de internetsite de uiterste zorg wordt besteed, kan HTA Software niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

  Gebruik van de internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

  Koppeling van of naar websites van derden

  Wanneer HTA Software hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat HTA Software de op of via de internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid, waarheidsgetrouwheid en volledigheid van de informatie op dergelijke websites is door HTA Software niet geverifieerd. HTA Software aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voor dergelijke websites. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is dan ook volledig voor eigen rekening en risico.

  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTA Software is framing en het maken van een hyperlink naar de internetsite niet toegestaan.

  Intellectuele eigendomsrechten

  De internetsite is eigendom van HTA Software. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de internetsite, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan HTA Software of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTA Software mag de inhoud van de internetsite niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand. U mag informatie op de internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

  Aansprakelijkheid

  HTA Software is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de internetsite en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de internetsite, ongeacht of  HTA Software op de mogelijkheid van deze schade gewezen is.

  De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van HTA Software en de aan HTA Software gelieerde rechtspersonen.

  Privacy

  Alle door de gebruiker aan HTA Software verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door HTA Software aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

  Toepasselijk recht

  Op de internetsite en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
  Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

  Wijzigingen van deze voorwaarden

  HTA Software behoudt zich het recht voor de op of via de internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de internetsite van kracht zijn. Wanneer u gebruik maakt van de internetsite bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de disclaimer regelmatig door te lezen.